Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en voor de praktijk een wettelijke plicht (WGBO) om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig om gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als haptotherapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en geldt voor ons bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Als behandelaar zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor cliëntendossiers van15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zullen wij u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen. De gegevens uit uw dossier kunnen verder nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. Om in aanmerking te komen voor vergoeding stelt de zorgverzekeraar het verplicht om de volgende gegevens op te nemen op de factuur:
  1. NAW-gegevens verzekerde
  2. Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  3. Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  4. Omschrijving behandeling: “behandeling haptotherapie”
  5. Kosten van de behandeling